Згідно Наказу Міністерства фінансів України №1395 від 07.11.2011 у вступній частині додатків до декларації відображаються прізвище, ім'я, по батькові платника податку, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), а також тип декларації та звітний податковий період.
Значення вказаних полів вступної частини додатків до декларації повинні співпадати із значеннями відповідних рядків 1-4 розділу I декларації.
У додатку 1 до декларації "Інформація про особу, уповноважену на заповнення декларації":
 1. Відображається інформація про особу, нотаріально уповноважену платником податку здійснювати заповнення декларації згідно з пунктом 179.5 статті 179 розділу IV Кодексу, або особу, на яку покладено обов'язок щодо заповнення та подання декларації від імені платника податку згідно з пунктом 179.6 статті 179 розділу IV Кодексу.
 2. У секції 1 позначкою (х) вказується, ким заповнена декларація:
  • особою, нотаріально уповноваженою платником податку здійснювати таке заповнення;
  • опікуном або піклувальником - щодо доходів, отриманих неповнолітньою особою або особою, визнаною судом недієздатною;
  • спадкоємцем (розпорядником майна, державним виконавцем) - щодо доходів, отриманих протягом звітного податкового року платником податку, який помер;
  • державним виконавцем, уповноваженим здійснювати заходи щодо забезпечення майнових претензій кредиторів платника податку, визнаного в установленому порядку банкрутом.
  На формі потрібно обрати необхідне значення в полі "Ким декларація заповнена" в розділі "Інформація про особу, уповноважену на заповнення декларації".
 3. У секції 2 (відповідне поле в розділі "Інформація про особу, уповноважену на заповнення декларації" на формі) вказуються прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи.
 4. У секції 3 вказується реєстраційний номер облікової картки платника податків - уповноваженої особи або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).
  На формі потрібно заповнити одне з відповідних полів в розділі "Інформація про особу, уповноважену на заповнення декларації".
 5. У секції 4 вказується податкова адреса (місце проживання) уповноваженої особи.
  На формі потрібно заповнити необхідні поля в розділі "Податкова адреса (місце проживання) уповноваженої особи".
 6. У секції 5 вказується інформація щодо нотаріально посвідченої довіреності, на підставі якої уповноважена особа заповнює та подає декларацію (номер, дата, ким посвідчено, термін дії).
  Розділ "Інформація про довіреність" на формі для заповнення.
 7. У секції 6 вказуються найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи, уповноваженої на заповнення та подання декларації.
  Інформація з цієї секції відповідає полям з розділу "Інформація про юридичну особу (в разі, якщо уповноважена особа є юридичною особою)" на формі для заповнення даних.
 8. У секції 7 вказується податкова адреса (місцезнаходження) юридичної особи.
  На формі потрібно заповнити необхідні поля в розділі "Податкова адреса (місцезнаходження) юридичної особи".
 9. У секції 8 вказуються реквізити договору доручення на заповнення декларації (номер, дата).
  Інформація з цієї секції відповідає полям з розділу "Договір доручення на заповнення декларації" на формі для заповнення даних.

Copyright © 2010-2019 "Форми та бланки". All Rights Reserved.

Договір про обслуговування